Leveringsvoorwaarden

Vastgesteld op 1 oktober 2016

1. Prijzen

 1. Alle prijzen genoemd in onze offertes zijn exclusief BTW.
 2. Het vaste uurtarief voor reguliere applicatieontwikkeling- en beheer is € 80,- per uur. Dit is exclusief BTW.
 3. Binnen een fixed-price offerte, strippenkaarten of andere overeenkomsten met een vooraf vastgestelde totaalprijs kan van bovengenoemd vaste uurtarief worden afgeweken.
 4. Op iedere opdracht geldt een aanbetaling van 25% van het totaal offertebedrag, tenzij anders aangegeven.
 5. Onze prijzen voor periodieke diensten zoals domeinhosting, websitehosting en abonnementen op plugins of online diensten kunnen wijzigen. Webcoach Service zal verhogingen van haar toeleveranciers doorberekenen.

2. Betaling

 1. De betalingstermijn op facturen is 14 dagen.
 2. Indien Onze Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de bovengenoemde termijn betaalt, wordt er eenmaal een betalingsherinnering verstuurd. Wanneer er, binnen 14 dagen na het versturen van een betalingsherinnering, geen betaling wordt gedaan, kan Webcoach Service overgaan tot in gebrekestelling.
 3. Indien Onze Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Onze Klant naast het verschuldigde totale bedrag tevens de volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten moet betalen, waaronder alle kosten van externe deskundigen naast de kosten die verband houden met de inning van deze vordering.

3. Vertrouwelijke informatie

 1. Webcoach Service staat er voor in dat alle ontvangen informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
 2. Informatie zal in ieder geval alleen met direct betrokken medewerkers worden gedeeld indien deze als vertrouwelijk is aangeduid.

4. Voorbehoud van eigendom en rechten

 1. Alle aan Onze Klant geleverde zaken blijven eigendom van Webcoach Service, totdat alle bedragen die Onze Klant verschuldigd is voor de opdracht, conform factuur, betaald zijn.
 2. Gebruiksrechten worden aan Onze Klant steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Onze Klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 3. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle conform offerte of overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, ontwerpen en vormgeving of andere materialen zoals analyses, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal, daarvan, berusten uitsluitend bij Webcoach Service. Onze Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen zonder toestemming vooraf van Webcoach Service BV.
 4. Intellectueel eigendom op visuele ontwerpen en broncode van maatwerk programmatuur worden alleen overgedragen als hier expliciet afspraken over gemaakt zijn.
 5. Voor het overnemen van Intellectueel eigendom zoals beschreven in 4.3 wordt een vergoeding berekend die Webcoach Service BV compenseert voor gemiste inkomsten door deze overdracht.

 5. Leveringstermijnen

 1. De leveringstijden die we tijdens het plannen van een project aangeven zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
 2. Overschrijding van een genoemde leveringstijden brengt Webcoach Service niet in verzuim.
 3. Webcoach Service is niet gebonden aan leveringstijden die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.
 4. Indien overschrijding van een leveringstermijn dreigt, zal Webcoach Service zo snel mogelijk met Onze Klant in overleg treden.

 6. Garantie

 1. Tenzij anders is overeengekomen, is Webcoach Service niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de geleverde programmatuur. Onze Klant zal deze resultaten na ontvangst controleren.
 2. Webcoach Service staat er niet voor in dat de programmatuur of computerservice foutloos zal zijn.
 3. Indien onvolkomenheden een direct gevolg zijn van produkten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor Webcoach Service uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal Webcoach Service de programmatuur wijzigen teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen, mits de voor het herhalen van de programmatuur benodigde gegevens nog beschikbaar zijn en Onze Klant de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de resultaten, schriftelijk en gedetailleerd aan Webcoach Service kenbaar maakt. De herhaling zal gratis worden uitgevoerd.
 4. Indien de onvolkomenheden niet zijn toe te rekenen aan Webcoach Service, kan Onze Klant aan Webcoach Service verzoeken de programmatuur te wijzigen, in welk geval Webcoach Service de kosten daarvan in rekening zal brengen.

7. Uitvoering

 1. Webcoach Service zal zich inspannen de dienstverlening zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Onze Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 2. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Webcoach Service gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Onze Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Webcoach Service gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Onze Klant op te volgen. Webcoach Service is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed op basis van het vaste uurtarief of een overeengekomen bedrag.
 4. Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Webcoach Service steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

8. Wijziging en meerwerk

 1. Indien Webcoach Service op verzoek of met voorafgaande instemming van Onze Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Onze Klant aan Webcoach Service worden vergoed volgens het gebruikelijke uurtarief van Webcoach Service of een overeengekomen bedrag. Webcoach Service is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Onze Klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in 8.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Onze Klant en Webcoach Service, kunnen worden beïnvloed.
 3. Voorzover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Webcoach Service Onze Klant tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Download onze leveringsvoorwaarden in PDF